Contra el tancament de Bimbo / Contra el cierre de Bimbo en Marina Alta (Alicante)

Contra el tancament de Bimbo / Contra el cierre de Bimbo en Marina Alta (Alicante)

VALENCIANO (en castellano más abajo): CONTRA EL TANCAMENT DE BIMBO 

FINS AL FINAL!

Malgrat els seus beneficis milionaris i la seua trajectòria, l’empresa Bimbo pretén tancar la històrica factoria Ortiz del Verger. Pel simple capritx de traslladar la producció a un altre centre de treball, volen enviar a quasi 100 famílies obreres al carrer.

Mentre els membres de la seua directiva es folren a mans plenes, es burlen oferint trasllats i indemnitzacions miserables, molt per davall de les pactades en els contractes i el conveni.

El nostre sindicat llibertari, reducte de la classe treballadora sense subvencions ni jerarquies, vol deixar clar a la multinacional rebostera i els seus col·laboradors un dels nostres acords innegociables: NO TOLERAR NI UN SOL ACOMIADAMENT.

Les condicions mínimes en cas d’acomiadament col·lectiu s’establixen en l’Estatut dels Treballadors (art. 51). La llei obliga a presentar una memòria explicativa amb causes objectives, detallant qui, quan, com i per què serà acomiadat.

No obstant això, la patronal no oferix cap raó que justifique el tancament, i els sindicalistes del comité bloquegen la informació que tenen, a més de gaudir de preferència per a mantindre els seus llocs de treball i poder signar l’acomiadament en nom de les treballadores i treballadors sense el seu consentiment.

Tenim clar que qui fa la llei, fa el parany i pensem que l’única opció realista que queda, i que ha funcionat en molts casos similars en el passat, és l’acció directa: la lluita obrera acordada en assemblea entre iguals.

No es pot deixar el futur en mans de comités experts a pactar acomiadaments, ni molt menys de la patronal o de l’estat. L’assemblea pot en tot moment revocar a qualsevol representant que la traïsca, o acordar per consens qualsevol altre moviment.

No hi ha res a perdre, perquè tota la plantilla té ja un peu al carrer. L’única alternativa és la solidaritat i la resistència. Vaga indefinida, boicot i sabotatge, parant la producció incondicionalment fins a aconseguir l’objectiu:

Que Bimbo retire la seua amenaça de tancar la fàbrica o, si no vol dirigir-la malgrat obtindre beneficis, que entregue el comandament a l’autogestió de les seues treballadores i treballadors.

NO CALLEM, NO PACTEM…

NI UN SOL ACOMIADAMENT!

QUE NINGÚ T’ENGANYE: INFORMA’T I LLUITA

 

 

 

Castellano:

CONTRA EL CIERRE DE BIMBO

¡HASTA EL FINAL!

Pese a sus beneficios millonarios y su trayectoria, la empresa Bimbo pretende cerrar la histórica factoría Ortiz de El Verger. Por el simple capricho de trasladar la producción a otro centro de trabajo, quieren mandar a casi 100 familias obreras a la calle.

Mientras los miembros de su directiva se forran a manos llenas, se burlan ofreciendo traslados e indemnizaciones miserables, muy por debajo de las pactadas en los contratos y el convenio.

Nuestro sindicato libertario, reducto de la clase trabajadora sin subvenciones ni jerarquías, quiere dejar claro a la multinacional repostera y sus colaboradores uno de nuestros acuerdos innegociables: NO TOLERAR NI UN SOLO DESPIDO.

Las condiciones mínimas en caso de despido colectivo se establecen en el Estatuto de los Trabajadores (art. 51). La ley obliga a presentar una memoria explicativa con causas objetivas, detallando quién, cuándo, cómo y por qué será despedido.

Sin embargo, la patronal no ofrece ninguna razón que justifique el cierre, y los sindicalistas del comité bloquean la información que tienen, además de gozar de preferencia para mantener sus puestos de trabajo y poder firmar el despido en nombre de las trabajadoras y trabajadores sin su consentimiento.

Tenemos claro que quien hace la ley, hace la trampa y pensamos que la única opción realista que queda, y que ha funcionado en muchos casos similares en el pasado, es la acción directa: la lucha obrera acordada en asamblea entre iguales.

No se puede dejar el futuro en manos de comités expertos en pactar despidos, ni mucho menos de la patronal o del estado. La asamblea puede en todo momento revocar a cualquier representante que la traicione, o acordar por consenso cualquier otro movimiento.

No hay nada que perder, porque toda la plantilla tiene ya un pie en la calle. La única alternativa es la solidaridad y la resistencia. Huelga indefinida, boicot y sabotaje, parando la producción incondicionalmente hasta lograr el objetivo:

Que Bimbo retire su amenaza de cerrar la fábrica o, si no quiere dirigirla pese a obtener beneficios, que entregue el mando a la autogestión de sus trabajadoras y trabajadores.

NO CALLAMOS, NO PACTAMOS…

¡NI UN SOLO DESPIDO!

QUE NADIE TE ENGAÑE: INFÓRMATE Y LUCHA