Comunicat SOV Marina Alta en solidaritat amb el poble palestí

Comunicat SOV Marina Alta en solidaritat amb el poble palestí

COMUNICAT EN SOLIDARITAT AMB EL POBLE PALESTÍ I EN CONTRA DEL GENOCIDI QUE PATEIX.

(En castellano más abajo)

Davant del genocidi que està perpetrant contra el Poble Palestí l’entitat sionista coneguda com “Estat d’Israel”, el Sindicat Llibertari de Treballadors de la Comarca de la Marina Alta, adherit a la CNT-AIT, no pot ni deu callar.

El primer que cal dir ben alt i clar és que ací res ha començat el 7 d’octubre de 2023. El genocidi palestí va començar fa molts anys amb l’ocupació en 1917 per les tropes de l’Imperi Britànic, del territori que coneguem amb el nom de Palestina, el qual no va tardar gens en oferir al sionisme internacional per a que colons europeus pogueren establir-se a Palestina sota la protecció de les tropes britàniques. La idea era, i és, expulsar a tota la població originària i substituir-la per colons suposadament de religió jueva provinents de països europeus i americans. Una punta de llança colonial en una zona de gran valor estratègic per al colonialisme imperialista. La segona passa fou la creació pels colons europeus d’una entitat estatal sobre Palestina l’any 1948 anomenada “Israel”. Amb el seu estat a la mà i el recolzament militar d’Occident, s’expulsà a 750.000 palestins i palestines de les seues cases, s’enderrocaren els seus pobles i les seues terres passaren a ser propietat dels colons. Mai ha pogut tornar cap refugiat ni descendent seu a viure en la Palestina ocupada. Açò es coneix com la Nakba, el Desastre en àrab. És el punt de naixement de la moderna Resistència Palestina contra el colonialisme que els expulsava de les seues cases i els negava el dret a existir. No va acabar amb això el procés genocida iniciat en 1948. El 1967 l’entitat sionista ocupa militarment el que quedava de la Palestina històrica, inclosa Jerusalem. Centenars de milers de palestins tornen a agafar el cami de l’exili per a no poder tornar mai, i les seues cases i possessions són robades davant dels ulls del món pels ocupants sionistes.

La política de l’ocupació no és un secret. Espulsar als habitant originaris de Palestina i apropiar-se de cases, terres, recursos…fins i tot la música o la gastronomia palestina són expropiades pels colons estrangers. Com a la Sud Àfrica i a la Rodèsia de l’apartheid, però amb una violència mai vista en els temps moderns. Els colons sionistes consideren als palestins i palestines animals humans i així ho declaren els seus governants i la immensa majoria de la població colonitzadora.

És per això que el SLTCMA/CNT-AIT Marina Alta declara que:

Afirmem que Palestina és un territori ocupat en 1917 per l’exèrcit de l’Imperi Britànic.

Afirmem que des de que el primer soldat britànic va entrar a Palestina el govern britànic va prometre als jueus dels països europeus que podrien ocupar les terres de Palestina sense tindre en compte que ja estava habitada.

Afirmem que l’establiment de poblacions jueves estrangeres provinents d’Europa es va fer sota la protecció de l’exèrcit britànic d’ocupació i en contra de la voluntat dels àrabs palestins.

Afirmem que la creació d’una entitat colonial sobre Palestina i els seus habitants en 1948 es va fer sense cap consulta a la població nadiua i amb la força de les armes.

Afirmem que la creació d’Israel sobre territori àrab palestí és un acte de força inacceptable i basat en actes de terrorisme massiu amb milers d’assassinats i destrucció de pobles i viles amb el desplaçament forçat dels seus habitants.

Afirmem que la Resistència Palestina és totalment legítima d’acord al dret internacional i a la llei natural del dret a l’autodefensa que empara als pobles colononitzats.

Afirmem que condemnem totes les accions terroristes efectuades per l’entitat colonial sionista des de la seua implantació a Palestina.

Afirmem que la Resistència Palestina té tot el dret a defensar el Poble Palestí del terrorisme i l’ocupació sionista.

Afirmem que mai posarem en el mateix nivell a les víctimes i als seus botxins, cosa que de forma interessada és fa a Occident massa voltes.

Afirmem que la Resistència Palestina està formada per variades i molt diferents organitzacions amb un únic fi, que és l’alliberament de l’ocupació colonial sionista i la fi dels seus innúmerables crims contra la població palestina.

Afirmem que Jerusalem és la capital cultural, moral i espiritual del Poble Palestí i no reconeixem la seua judaïtzació forçosa amb actes terroristes sense fi.

Afirmem que l’existència d’Israel com estat colonial és totalment il•legítima i que si vol existir com a societat sobre Palestina ha de negociar-ho amb el Poble Palestí.

Afirmem que bombardejar hospitals, caravanes de civils, barris residencials, camps de refugiats. Que executar presoners, que segrestar milers de palestins i mantindre’ls en condicions inhumanes. Que destruir infraestructures civils com carreteres, conduccions d’aigua, escoles…són crims intolerables que mai deixarem de condemmar com humans i com anarcosindicalistes.

Afirmem, com no pot ser d’altra manera, que no lluitem per un estat palestí. Lluitem per l’alliberament de Palestina del domini colonial sionista, per la fi del genocidi que pateixen els palestins i palestines, per la destrucció de l’estat d’Israel i de tots els estats i per assenyalar de forma clara i rotunda als criminals que estan perpetrant davant de tot el món un Holocaust com no pensàvem mai que tornaríem a vore.

Afirmem que el Poble Palestí no està sol. Ara més que mai tota la Humanitat s’ha posat al seu costat i recolza la seua justa causa. Només governs i oligarquies econòmiques estan amb els genocides. Fins i tot milions de persones jueves antisionistes s’han posicionat contra la barbàrie israeliana.

I finalment declarem i afirmem amb la màxima rotunditat que recolzarem les accions legítimes de la Resistència Palestina contra el brutal colonialisme de l’ocupació israeliana i fins l’alliberament de Palestina del règim colonial, racista i genocida “d’Israel”, incloent el retorn dels milions de refugiats escampats pel món i la deguda indemnització a la que tenen dret.

Palestina serà lliure des del riu fins la mar!!!

SINDICAT LLIBERTARI DE TREBALLADORS DE LA COMARCA DE LA MARINA ALTA

SLTCMA/CNT-AIT MARINA ALTA

Marina Alta, novembre de 2023

COMUNICADO EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO Y EN CONTRA DEL GENOCIDIO QUE SUFRE.

Ante el genocidio que está perpetrando contra el Pueblo Palestino la entidad sionista conocida como “Estado de Israel”, el Sindicato Libertario de Trabajadores de la Comarca de la Marina Alta, adherido a la CNT-AIT, no puede ni debe de callar.

Lo primero que hay que decir muy alto y claro es que aquí nada ha empezado el 7 de octubre de 2023. El genocidio palestino empezó hace muchos años con la ocupación en 1917 por las tropas del Imperio Británico, del territorio que conocemos con el nombre de Palestina, el cual no tardó nada en ofrecer al sionismo internacional para que colonos europeos pudieron establecerse en Palestina bajo la protección de las tropas británicas. La idea era, y es, expulsar a toda la población originaria y sustituirla por colonos supuestamente de religión judía provenientes de países europeos y americanos. Una punta de lanza colonial en una zona de gran valor estratégico para el colonialismo imperialista. El segundo paso fue la creación por los colonos europeos de una entidad estatal sobre Palestina en 1948 llamada “Israel”. Con su estado en la mano y el espaldarazo militar de Occidente, se expulsó a 750.000 palestinos y palestinas de sus casas, se destruyeron sus pueblos y sus tierras pasaron a ser propiedad de los colonos. Nunca ha podido volver ningún refugiado ni descendiente suyo a vivir en la Palestina ocupada. Esto se conoce como la Nakba, el Desastre en árabe. Es el punto de nacimiento de la moderna Resistencia Palestina contra el colonialismo que los expulsaba de sus casas y les negaba el derecho a existir. No acabó con esto el proceso genocida iniciado en 1948. El 1967 la entidad sionista ocupa militarmente lo que quedaba de la Palestina histórica, incluida Jerusalén. Centenares de miles de palestinos vuelven a coger el camino del exilio para no poder volver nunca, y sus casas y posesiones son robadas ante los ojos del mundo por los ocupantes sionistas.

La política de la ocupación no es un secreto. Expulsar a los habitantes originarios de Palestina y apropiarse de casas, tierras, recursos…incluso la música o la gastronomía palestina son expropiadas por los colonos extranjeros. Como la Sudàfrica y la Rodesia del apartheid, pero con una violencia nunca vista en los tiempos modernos. Los colonos sionistas consideran a los palestinos y palestinas animales humanos y así lo declaran sus gobernantes y la inmensa mayoría de la población colonizadora.

Es por eso que lo SLTCMA/CNT-AIT Marina Alta declara que:

Afirmamos que Palestina es un territorio ocupado en 1917 por el ejército del Imperio Británico.

Afirmamos que desde que el primer soldado británico entró en Palestina el gobierno británico prometió a los judíos de los países europeos que podrían ocupar las tierras de Palestina sin tener en cuenta que ya estaba habitada.

Afirmamos que el establecimiento de poblaciones judías extranjeras provenientes de Europa se hizo bajo la protección del ejército británico de ocupación y en contra de la voluntad de los árabes palestinos.

Afirmamos que la creación de una entidad colonial sobre Palestina y sus habitantes en 1948 se hizo sin ninguna consulta en la población nativa y con la fuerza de las armas.

Afirmamos que la creación de Israel sobre territorio árabe palestino es un acto de fuerza inaceptable y basado en actos de terrorismo masivo con miles de asesinatos y destrucción de pueblos y villas con el desplazamiento forzado de sus habitantes.

Afirmamos que la Resistencia Palestina es totalmente legítima según el derecho internacional y la ley natural del derecho a la autodefensa que ampara a los pueblos colonizados.

Afirmamos que condenamos todas las acciones terroristas efectuadas por la entidad colonial sionista desde su implantación en Palestina.

Afirmamos que la Resistencia Palestina tiene todo el derecho a defender al Pueblo Palestino del terrorismo y la ocupación sionista.

Afirmamos que nunca pondremos en el mismo nivel a las víctimas y a sus verdugos, cosa que de forma interesada se hace en Occidente demasiadas veces.

Afirmamos que la Resistencia Palestina está formada por variadas y muy diferentes organizaciones con un único fin, que es la liberación de la ocupación colonial sionista y el fin de sus innumerables crímenes contra la población palestina.

Afirmamos que Jerusalén es la capital cultural, moral y espiritual del Pueblo Palestino y no reconocemos su judaización forzosa con actos terroristas sin fin.

Afirmamos que la existencia de Israel como estado colonial es totalmente ilegítima y que si quiere existir como sociedad sobre Palestina tiene que negociarlo con el Pueblo Palestino.

Afirmamos que bombardear hospitales, caravanas de civiles, barrios residenciales, campos de refugiados. Que ejecutar prisioneros, que secuestrar miles de palestinos y mantenerlos en condiciones inhumanas. Que destruir infraestructuras civiles como carreteras, conducciones de agua, escuelas…son crímenes intolerables que nunca dejaremos de condenar como humanos y como anarcosindicalistas.

Afirmamos, como no puede ser de otra manera, que no luchamos por un estado palestino. Luchamos por la liberación de Palestina del dominio colonial sionista, por el fin del genocidio que sufren los palestinos y palestinas, por la destrucción del estado de Israel y de todos los estados y para señalar de forma clara y rotunda a los criminales que están perpetrando ante todo el mundo un Holocausto como no pensábamos nunca que volveríamos a ver.

Afirmamos que el Pueblo Palestino no está solo. Ahora más que nunca toda la Humanidad se ha puesto a su lado y apoya su justa causa. Solo gobiernos y oligarquías económicas están con los genocidas. Incluso millones de personas judías antisionistas se han posicionado contra la barbarie israelí.

Y finalmente declaramos y afirmamos con la máxima rotundidad que apoyaremos las acciones legítimas de la Resistencia Palestina contra el brutal colonialismo de la ocupación israelí y hasta la liberación de Palestina del régimen colonial, racista y genocida “de Israel”, incluyendo el retorno de los millones de refugiados esparcidos por el mundo y la debida indemnización a la que tienen derecho.

Palestina será libre desde el río hasta el mar!!!

SINDICATO LIBERTARIO DE TRABAJADORES DE LA COMARCA DE LA MARINA ALTA

SLTCMA/CNT-AIT MARINA ALTA

Marina Alta, noviembre de 2023